top of page
תפעול אמצעים
התקנות
אנטנה, חלק עליון
התקנות
מראה כללי
תפעול ותיקונים
מראה כללי
שירות ותחזוקה
בקרת איכות
שירות תיקונים
תפעול מערכות פנימיות
מראה חלק עליון
מראה כללי
בסיס אנטנה
חיבורי רדיו

תפעול ותחזוקה של אתרי תקשורת

שירות המיועד בעיקר למערכת הצבאית אשר מקימה ברחבי הארץ אתרי תקשורת שנותנים מענה לצרכים ביטחוניים מגוונים.

בנוסף להקמה, נותנת החברה שירות של תיעוד מערכות קיימות ותחזוקה שוטפת של המערכות והאתרים ברחבי הארץ.

התיעוד מאפשר מעקב תקופתי אחר מצבן הטכני של המערכות ומנטר תקלות המתרחשות או צפויות להתרחש. על פי לתוצרי התיעוד יכולה החברה לגבש מדיניות תחזוקה והשקעה בתשתית

bottom of page