top of page
שער מכרז
עמוד לדוגמה מכרז

כתיבת מכרזים בתחום התקשורת

השירות ניתן לגופים ביטחוניים ואזרחיים ותכליתו לייצר מאגר של ספקים, כתבי כמויות ומפרטים טכניים לשימוש הלקוחות המבצעים פרויקטים בתחום התקשורת.

 

במסגרת התהליך אנו לומדים את השוק והצרכים, מאתרים את היצרנים והספקים המועדפים, מבצעים הערכת מחיר אצל הספקים ומגישים ללקוחות קטלוג מפורט של כל הפריטים והשירותים הניתנים על ידי היצרנים והספקים והערכות המחיר הרלוונטיות.

bottom of page