top of page

דף מידע למאפיין - אקוסטיקה


 

כתיבה: יצחק רסיס-טל (מאי 2021) www.donagsys.com

המאמר מיועד למאפיינים פונקציונליים וטכניים של מבנים


הקדמה

כבר מראשית הקיום האנושי, התקשורת בין בני האדם התבססה על דיבור והקשבה. השפה המדוברת בין בני האדם אפשרות למהפכות רבות ומגוון התפתחויות ברמת החיים של החברה האנושית להתרחש. שפה משותפת ורעיונות משותפים, הביאו להתאחדות סביב רעיון מסוים ועיצוב של רעיונות פוליטיים, טכנולוגיים, דתיים, מדעיים וחברתיים.

תכנון אקוסטי מיטבי מבחין בין סוגי החללים במבנה בהתאם לפעילות המתבצעת בהם. במהלך יום יום העבודה, עובר אדם ממוצע בין סביבות אקוסטיות שונות בעלות מאפיינים שונים. תכנון אקוסטי מיטבי מסייע לשמירה על הבריאות, על רמת הקשב והריכוז במהלך יום העבודה, ועל הפריון ומצב הרוח של העובדים. לא אחת נתקלנו בעובדים שהעידו על תחושת עייפות במקום העבודה וכאשר בחנו את הדברים מצאנו שצמצום חשיפה לרעש משפר את תחושותיהם.


 

"הגירוי האקוסטי – להבדיל מהגירוי החזותי – כופה את עצמו על האדם, ויכולתו להתעלם ממנו מוגבלת מאוד. התכנון האקוסטי עוסק אפוא במניעת קולות מפריעים (המכונים "רעש"), מצד אחד, ובשמיעה טובה וברורה של קולות רצויים, מצד שני." (מתוך: הנחיות ומפרטים לבניית מבני חינוך, משרד החינוך)

 

כמאפיינים, מוטל עלינו להבין את המאפיינים האקוסטיים של הפעילות המתבצעת בכל חלל ולהאיר את תשומת הלב של צוות התכנון לנקודות כשל הדורשות מענה תכנוני. ישנם פרויקטים בהם לא נדרשת הפעלה של יועץ ייעודי לתחום האקוסטיקה, אך ישנם פרויקטים בהם יש ליועץ כזה תפקיד מכריע בצוות התכנון. כמו בנושאי אפיון רבים נוספים, לא נדרש מהמאפיין להיות מתכנן האקוסטיקה, אלא להכיר את המושגים העיקריים בתחום על מנת להגדיר את הנקודות המרכזיות לצוות התכנון. במסמך זה הבאנו את הנושאים העיקריים שעל המאפיין לדעת בנושא האקוסטיקה במהלך ביצוע אפיונים. ישנם מושגים ותחומי ידע רבים, אולם במסמך זה ריכזנו את העיקריים על פי ניסיוננו, על מנת לאפשר למאפיין לשוחח בשפה המשותפת באמצעות המושגים המקובלים בתחום.