top of page

מילון מונחים | אפיון ופרוגרמות | דונג מערכות

מילון מונחים בנושא אפיון, פרוגרמות ועוד


אפיון

איסוף שיטתי, יסודי ומעמיק של כל הנתונים, התכונות, הצרכים והדרישות של כל דבר ועניין הקשורים לפרויקט - בהיבט הפיזי, הטכני, הסביבתי, האנושי והרגולטורי, ובעזרתם יצירת "תמונה" ברורה ומנומקת של המבנה או המתחם אותו נדרש לתכנן ולבנות. תוצר האפיון הינו מסמך הכולל שרטוטים, תרשימי זיקות, טבלת זיקות, תיאור המבנה, סיפור המקום, סיפור הפרויקט, המבנה הארגוני של המשתמשים, מסד נתונים, קובץ נתונים, טבלת חדרים, צריכות חשמל, רשימת פריטים, כתב כמויות. האפיון מבוצע באמצעות הליך חקר צרכי הלקוח הכולל סדנאות, פגישות, סיורים, קריאת מסמכים, ראיונות, ניתוח פעילויות, סקר תפעולי

פרוגרמה

מסמך דרישות לקוח ראשוני הכולל רשימת חדרים ומתחמים, שטחים של חדרים ומתחמים, זיקות של חדרים ומתחמים, מטריצת סמיכויות

בדיקת היתכנות

שלב מקדים וראשוני בו מפעילים מודל מובנה של בדיקה ובחינה לגבי האפשרות לבצע את הפרויקט על פי המסגרת שניתנה על ידי אלה שיזמו אותו. ממצאי בדיקת ההיתכנות יאפשרו קבלת החלטות לגבי ביצוע הפרויקט. התהליך כולל ביצוע אומדן עלויות ראשוני, הגדרת דרישות הפרויקט בקווי מתאר כללים לצורך קבלת החלטות מנהלים בעניין מימוש הפרויקט, האם הפרויקט יבוצע וכיצד


היתכנות פרויקט

המידה שבה הפרויקט המתוכנן עשוי לצאת לפועל מבחינה כלכלית, רגולטורית, משך הזמן וכד'. לעתים ההיתכנות איננה קיימת, כלומר, הפער בין מה שרוצים/צריך לבין אפשרויות היצוע הוא גדול מאד ואז נאלצים לוותר על הפרויקט. לעתים ההיתכנות היא גבוהה, כלומר, אין פער או שהוא קטן וניתן לגישור ולעתים הפער הוא כזה, שההיתכנות קיימת במידה וייעשו שינויים בתוכנית הפרויקט. השינויים יובילו לצמצום הפער עד כדי כך שניתן יהיה לבצע את הפרויקט